Fabulous WaysπŸ‘πŸΌ for Natural Hair GirlsπŸ™‹πŸΌπŸ™‹πŸ½πŸ™‹πŸΏ to Avoid❌Bad Hair Days ...

1.1k
COMMENT

When I decided to go natural five years ago, I thought πŸ’­ I would say goodbye to bad hair πŸ’‡ days forever. Now that I didn't have to worry about getting caught in the rain β˜” and could just wake up and rock my twist out, the time πŸ•– I spent on my hair in the mornings would drastically be cut in half, right?

Girls, oh how I was wrong. Sometimes, it seems like having natural hair takes a lot more time, money πŸ’² and effort. If you're like me, you either follow many natural hair blogs or spend most of your time watching YouTube tutorials.

Trying to look like you woke up like this is stressful AF. Whether you're short on time πŸ•ž or have a big event coming up, these tips and tricks will make you look like the boss naturalista you are πŸ‘ŒπŸ’™ .

1. Set up a Schedule πŸ“† to Deep Condition Your Hair

Whether you're transitioning from a perm or have been natural for years, deep conditioning your hair is really important. It will moisturize your hair and prevent breakage down the line. I usually deep condition my hair every two weeks but I know people who do it weekly.

Comb out Your Hair πŸ’‡ While It's Still Wet
Explore more ...